Regulamin sklepu

green and white wall plaque

regulamin

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

stanowi typowe warunki transakcji w sklepie internetowym, którego siedzibą jest: Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 03-672 Warszawa ul.Promienn4/4 NIP 524-23-94-620.

Definicje

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.zgemma.eu
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Wymagania techniczne

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym – zwanym dalej Sprzedającym.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Sprzedający zapewnia Kupującego, że do poprawnego działania strony internetowej konieczne jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej nie mniejszej niż 1024 px.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
5. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu. Zamówienie wymaga przeprowadzenia następujących czynności: włożenie produktu do koszyka, podanie adresu dostawy, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w chwili złożenia zamówienia, czego potwierdzeniem jest e-mail wysłany na podany adres elektroniczny podany przez Kupującego.
7. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest, aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny – podając poprawne dane. Podanie loginu i hasła pozwala na swobodny dostęp do swoich danych w sklepie internetowym w każdej chwili.
8. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
9. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub innej   lub na prośbę Kupującego za pośrednictwem innej firmy. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości i rodzaju zamówionych artykułów. Koszt jest podany na ekranie zamówienia dla wszystkich produktów znajdujących się w koszyku.
10. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane z złotych polskich i zawierają podatek VAT-23 %.
11. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie przelewem bankowym na konto bankowe.
12. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na teranie Rzeczpospolitej Polskiej.W szczególnych sytuacjach może być zrealizowana na terytorium UE.
13. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
14. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
15. Sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu.
16. Wszystkie kwestie handlu w internecie obejmują przepisy Kodeksu Cywilnego

Zamówienia ze sklepu internetowego
Ważne: Zasady zawierania umowy kupna – reguluje Kodeks Cywilny. Formularz zamówienia wymaga podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może – na podstawie przepisów prawa (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od umowy-

Ma prawo – odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru i wysyłając je na adres: Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 03-672 Warszawa ul.Promienn4/4  podany w niniejszym Regulaminie. Formularz do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy
Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty od Kupującego.

Reklamacja i gwarancja

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

X
%d bloggers like this: